Agencja Informacji Personalnej

 

wersja polska

OŚWIADCZENIE

 

 

 

 

Serwis Agencja Informacji Personalnej  nie jest agencją zatrudnienia w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.04.99.1001), gdyż nie prowadzi działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich. Nie udziela również porad personalnych czy zawodowych. W związku z tym nie został zarejestrowany w rejestrze podmiotów prowadzących agencję pracy w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 października 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz informacji składanych przez agencje zatrudnienia (.Dz.U.05.212.1770).

Wszelkie działania i inicjatywy serwisu Agencja Informacji Personalnej należy poczytywać jako działalność o charakterze medialnym mającym na celu dostarczenie informacji, kontaktów z BAZAMI KADR , a nie usług w zakresie pośrednictwa pracy. Agencja Informacji Personalnej nie odpowiada w żadnym zakresie za błędną kwalifikację przedmiotu jego działalności.

 

Szanowny Internauto, czy to przypadkiem, czy poprzez informację o nas – dotarłeś do naszej firmy, z czego się bardzo cieszymy.

Jesteśmy liderem wśród polskich firm informacyjnych. Rozwijamy się, aby sprostać rosnącym wymaganiom konkurencyjności i wolnego rynku. Nasi klienci korzystają codziennie z ponad kilkudziesięciu ofert informacyjnych oferowanych poprzez prasę, radio, telewizję a także przez sieć internetu.

Cenimy zaufanie każdego z nich, a więc stawiamy na to, co najważniejsze – jakość, rzetelność i aktualność naszych informacji.

Wielostopniowa kontrola pozwala nam na to by cieszyć się uznaniem naszych dotychczasowych klientów, którzy nadal korzystają z naszych opracowań informacyjnych. Firma nasza specjalizuje się w opracowaniach informacyjnych o rynku pracy tak w kraju jak i zagranicą.

Posiadamy opracowania w postaci biuletynów, które są na bieżąco uaktualniane o coraz to nowe opracowania.

Posiadamy wiele ofert kontaktowych, ale są to wyłącznie oferty informacyjne. Niestety nasza działalność nie pozwala nam na zajmowanie się pośrednictwem pracy, a prowadzimy wyłącznie doradztwo personalne.

Szanowny Czytelniku naszej strony, nie należy się bać informacji, bo dobra informacja to połowa sukcesu – informacja jest jednym z najdroższych towarów na rynku zagranicznym, a i u nas również wiele firm i osób prywatnych potrafi ją docenić. Dobra informacja to sukces w znalezieniu pracy. Specjalizujemy się od dawna w opracowaniach informacyjnych.

Na następnych stronach chcielibyśmy Ci zaoferować kilka naszych opracowań, jakie możemy Ci przekazać poprzez kontakt z naszą firmą.

Nawiązując z nami kontakt pisemny - prosimy o podanie kilku słów o sobie, wiek, zawód, znajomość języków obcych. Mając te dane być może potrafimy Ci pomóc w uzyskaniu konkretnej informacji o pracy. Przy kontakcie podaj jaka oferta Cię interesuje, to pozwoli na uniknięcie nieporozumień w wysłaniu jednego z naszych opracowań.

 

 

 

 

Nawiążemy współpracę z zagranicznymi biurami informacyjnymi,
z pośrednikami i firmami które mają do zaoferowania informację o pracy.

 

 

 

english version

A dear Internet user, either accidentally or owing to the information about us – you reached our company and we are very glad of it.

We are the leader amongst Polish information companies. We are evolving to be up to the increasing requirements of competition and a free market. Our customers, on daily basis, take advantage of the few dozens of information offers furnished via press, radio and the Internet.

We value their trust in us, so we focus on what is most important for us – quality, reliability and topicality of our information.

Thanks to our multi-stage control, we have been recognised by the customers we have had so far, who continue to use information publications that we provide. Our company specialises in providing information publications about the domestic and foreign job market.

We have publications in form of bulletins that are constantly updated with new publications.

We have many contact offers, however, these are exclusively information offers. Unfortunately, our activities do not allow us to deal with employment exchange; we solely conduct activities related to personnel consultancy.A dear reader, one should not be afraid of information, because a good piece of information is half the battle – information is one of the most expensive products on the foreign market, also in Poland many companies and individuals can appreciate it. Good information is the success in finding a job. For a long time, we have been specialising in information publications.

On the next few pages, we wish to offer you some of our publications that we can provide when contacting our company.

If you write to us – please give us some details about you, your age, occupation, and knowledge of foreign languages. Thanks to those data, we might be able to help you to obtain concrete information about the job. While contacting, please specify what offers you are interested in so that we can avoid misunderstanding when sending one of our publications.

 

We are willing to establish cooperation with foreign information agencies,
with the middlemen and the companies that offer employment information.

 

 

 

version française

Cher Internaute, ou par hasard ou bien ayant une information sur nous, tu es parvenu a notre campagnie et nous en sommes enchantés.

Nous nous trouvons en tete parmi les compagnies d'information polonaises. Nous sommes en voie de développent afin de répondre aux exigences de la compétitivité et du marché libre. Chaque jour nos clients bénéficient de plus de quelques dizaines d'informations offertes via la presse, la radio, la télévision et l'Internet.

Nous apprécions leur confiance en nous et pour cette raison nous nous concentrons sur ce qui est le plus important - qualité, solidité et actualité de nos informations.

Grâce a notre contrôle multistades, nous réjouissons d'une reconnaissance de la part des clients que nous avons jusqu'a présent et qui continuent a bénéficient de nos publications d'information. Notre campagnie se spécialise a procurer les publications d'information sur le marché d'emploi national et étranger.

Nous avons les publications sous forme de bulletins qui sont en permanence mis a jour au moyen de nouvelles publications.

Nous avons de nombreuses offres de contact, cependant, ce sont uniquement les offres d'information. Malheureusement, notre activité ne nous permet pas de nous occuper de l'échange d'emploi et elle consiste seulement a donner le conseil personnel.

Cher Lecteur, il ne faut pas avoir peur de l'information, car une bonne information c'est la moitié du succes - l'information est un produit des plus chers sur le marché étranger et en Pologne maintes campagnies et personnes individuelles savent également l'apprécier. Une bonne information est un succes dans la recherche du travail. Depuis longtemps nous nous spécialisons dans les publications d'information.

Sur les pages suivantes, nous voudrions t'offrir quelques-unes de nos publications que nous pouvons te fournir lors du contact avec notre campagnie.

Si tu nous contacte - écris s.v.p. quelques mots sur toi : âge, profession et connaissance des langues étrangeres. Ayant ces données, nous serions aptes de t'aider a obtenir une information concrete sur le travail. En nous contactant, précise s.v.p. quelle offre t'intéresse, ainsi nous pourrions éviter les malentendus lors de l'envoi d'une de nos publications.

 

Nous souhaitons établir la coopération avec les agences d'information,
les intermédiaires et les compagnies qui offrent l'information sur l'emploi.

 

 

 

version deutsch

Sehr geehrter Internetbenutzer! Durch Zufall oder Information hast du zu unserer Firma erreicht und wir freuen uns sehr darüber. Wir sind die Nummer 1 zwischen polnischen Informationsfirmen. Wir entwickeln uns, um wachsenden Forderungen der Konkurrenz und des freien Marktes gerecht zu werden. Unsere Kunden machen täglich Gebrauch von mehr als eininge zehn Informationsangebote, die durch Presse, Radio, Fernsehen und Internetnetz verbreteitet werden. Wir schätzen das Vertrauen jedes von ihnen, deshalb setzen wir auf das wichtigste - Qualität, Redlichkeit und Aktualität von unserer Information. Mehrstufenkontrolle ermöglicht uns, sich der Anerkennung unserer bisherigen Kunden, die weiterhin Gebrauch von unserer Informationsbearbeitungen machen, zu erfreuen. Unsere Firma spezialisiert sich auf Informationsbearbeitungen über Arbeitsmarkt sowohl im Land, als auch im Ausland. Wir verfügen über Bearbeitungen in Form von Bulletins, die auf dem laufenden durch immer neuere Bearbeitungen aktualisiert sind. Wir haben viele Kontaktsangebote, aber dies sind nur Informationsangebote. Leider erlaubt uns unsere Tätigkeit nicht, sich mit Arbeitsvermittlung zu beschäftigen und wir führen nur Personalberaitschaft. Sehr geehrter Leser von unserer Seite! Man soll vor der Information keinen Angst haben, weil eine gute Information die Hälfte des Erfolges ist - Information ist eine der teuersten Waren auf Auslandsmarkt; auch in Polen, viele Firmen und Privatpersonen können sie schätzen. Eine gute Information bedeutet Erfolg bei der Arbeitssuche. Wir spezialisieren uns schon seit langem auf Informationsbearbeitungen. Auf den nächsten Seiten möchten wir einige von unserer Bearbeitungen anbieten, die durch Kontakt mit unserer Firma übergegeben sein können. Wenn du schriftlichen Kontakt mit uns aufnehmen möchtest, bitte gib die Information über sich selbst an, dein Alter, Beruf, Fremdsprachkenntnis. Mit diesen Daten werden wir vielleicht im Stande, dir bei der Gewinnung von einer konkreten Arbeitsinformation zu helfen. Beim Kontakt gib bitte an, welches Angebot interessiert dich - das wird erlauben, Missverständnisse bei der Bearbeitungssendung zu vermeiden.

 

Wir werden die Zusammenarbeit aufnehmen mit ausländischen Informationsbüros,
Vermittler und Firmen, die Arbeitsinformation im Angebot haben.

 

 
 
عزيزي مستخدم الإنترنت ،
 سواء عن طريق الصدفة أو من خلال معلومات عنا - لقد وصلت الى شركتنا ، ولهذا نحن سعداء للغاية.
 نحن شركة رائدة بين شركات المعلومات البولندية.  نحنو نتطور لتلبية المتطلبات المتزايدة للمنافسة والسوق الحرة.  يستفيد عملااؤنا كل يوم من أكثر من عشرات المعلومات التي تقدمها الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإنترنت.
 نحن نقدر ثقة كل منهم ، لذلك نحن نركز على ما هو أكثر أهمية - الجودة والموثوقية والتوقيت المناسب لمعلوماتنا.
يتيح لنا التحكم متعدد المراحل الاستمتاع بتقدير عملائنا الحاليين الذين ما زالوا يستخدمون تقارير المعلومات الخاصة بنا.  تتخصص شركتنا في دراسات المعلومات حول سوق العمل ، في كل من بولندا وخارجها.
 لدينا تقارير في شكل نشرات يتم تحديثها باستمرار بدراسات جديدة.
لدينا تقارير في شكل نشرات يتم تحديثها باستمرار بدراسات جديدة.
 لدينا العديد من عروض الاتصال ، ولكن هذه ليست سوى عروض إعلامية.  لسوء الحظ ، لا يسمح لنا نشاطنا بالتعامل مع التوظيف ، ونحن نقدم فقط استشارات الموظفين.
عزيزي القارئ لموقعنا ، لا تخف من المعلومات ، لأن المعلومات الجيدة هي نصف المعركة - المعلومات من أغلى السلع في السوق الخارجية ، ويمكن للعديد من الشركات والأفراد تقديرها أيضًا.  الخبر السار هو النجاح في العثور على وظيفة.  نحن متخصصون في الدراسات المعلوماتية لفترة طويلة.
 في الصفحات التالية ، نود أن نقدم لك بعض دراساتنا ، والتي يمكننا نقلها إليك عن طريق الاتصال بشركتنا.
عند الاتصال بنا كتابيًا - يرجى تقديم بضع كلمات عن نفسك والعمر والمهنة ومعرفة اللغات الأجنبية.  بوجود هذه البيانات ، قد نتمكن من مساعدتك في الحصول على معلومات محددة حول الوظيفة.  عند الاتصال ، يرجى تحديد العرض الذي تهتم به ، وسوف يتجنب سوء الفهم في إرسال إحدى دراساتنا.
انا ابراهيم بوهديله من ليبيا
العمر:23سنه
المهنة: بحار ظابط المراقبه،
 
 

 

 

Уважаемый пользователь! 

Случайно ли  вы связался с нами или у вас была информация о нашей компании, это нас очень радует! Мы лидер среди польских информационных фирм! Мы развиваемся что бы соответствовать растущим требования конкуренции и свободного рынка. Ежедневно наши клиенты получают доступ к более чем несколько десяткам информационных предложений, предлагаемых прессой, радио, телевизор и интернет. Мы дорожим доверием каждого из них, по этому ориентируемся на самое главное - качество, надежность и своевременность нашей информации. Многоступенчатый контроль позволяет нам получать признание наших существующих клиентов, которые все еще используют предоставленную ними информацию. Наша фирма специализируется на информационных иследованиях рынка труда в Польше и за рубежом. Имеем каждый раз новые  актуальные предложения. У нас много контактов, но это только информационные предложения. К сожалению наша деятельность не позволяет нам заниматься трудоустройством, и мы предоставляем только кадровые консультации.

 Уважаемый читатель нашего сайта. Не стоит боятся информации, потому что хорошая информация - это половина успеха. Информация - это один  из самых дорогих товаров на зарубежном рынке. И многие компании и частные лица тоже ее оценят. Хорошая информация, это успех в поиске работы.

Мы давно специализируемся на информационных иследованиях. На следующих страницах мы хотим вам предложить информацию которую мы можем вам предоставить, связавшись с нашей фирмой. Для того что бы связаться с нами, необходимо предоставить краткую информацию о себе, возраст, профессии,знание иностранных языков, имея эти данные, мы можем помочь вам получить конкретную информацию о вакансии. При обращение укажите, какое предложение вас интересует, это позволит избежать недоразумений при отправки одного из наших иследований о проработанной информации.

 
 
 
 
 
Чи випадково ви зв'язався з нами або у вас була інформація про нашу компанію, це нас дуже тішить! Ми лідер серед польських інформаційних фірм! Ми розвиваємося що б відповідати зростаючим вимоги конкуренції і вільного ринку. Щодня наші клієнти отримують доступ до більш ніж кілька десятків інформаційних пропозицій, запропонованих пресою, радіо, телевізор та інтернет. Ми цінуємо довіру кожного з них, з цього орієнтуємося на найголовніше - якість, надійність і своєчасність нашою інформацією. Багатоступінчастий контроль дозволяє нам отримувати визнання наших існуючих клієнтів, які все ще використовують надану ними інформацію. Наша фірма спеціалізується на інформаційних иследованиях ринку праці в Польщі та за кордоном. Маємо кожен раз нові актуальні пропозиції. У нас багато контактів, але це тільки інформаційні пропозиції. На жаль наша діяльність не дозволяє нам займатися працевлаштуванням, і ми надаємо тільки кадрові консультації.
Шановний читач нашого сайту. Не варто бояться інформації, тому що хороша інформація - це половина успіху. Інформація - це один з найдорожчих товарів на зарубіжному ринку. І багато компаній і приватні особи теж її оцінять. Гарна інформація, це успіх в пошуку роботи.
Ми давно спеціалізуємося на інформаційних иследованиях. На наступних сторінках ми хочемо вам запропонувати інформацію яку ми можемо вам надати, зв'язавшись з нашою фірмою. Для того що б зв'язатися з нами, необхідно надати коротку інформацію про себе, вік, професію, знання іноземних мов, маючи ці дані, ми можемо допомогти вам отримати конкретну інформацію про вакансії. При звернення вкажіть, яке пропозицію вас цікавить, це дозволить уникнути непорозумінь при відправки одного з наших досліджень про проробленої інформації.
 
 
 
 
 
 
Gentile Utente di internet
 
Per caso o attraverso informazioni su di noi- sei arrivato alla nostra azienda- di cui siamo molto felici.
Siamo leader tra le societa di informazione polacche. Ci sviluppiamo per soddisfare le crescenti esegenze di competitivita e libero mercato. I nostri clienti utilizzano ogni giorno piu di decine di offerte di informazioni, offerte dalla stampa, dalla radio dalla televisione e anche via internet.
Appreziamo la fiducia di ciascuno di loro, allora scomettiamoci su cio che e piu importante- qualita, affidabilita e tempestivita delle nostre informazioni.
Il controllo in piu fasi ci consente di godere del riconoscimento dei nostri clienti esistenti che utilizzano ancora nostre informazioni. La nostra azienda è specializzata in studi di informazioni sul mercato del lavoro, sia in Polonia che all'estero.
Noi abbiamo rapporti sotto forma di bollettini che vengono costantemente aggiornati con nuovi studi.
Abbiamo molte offerte di contatto, ma queste sono solo offerte informative. Purtroppo la nostra attività non ci permette di occuparci di posizione lavorativa, e consigliamo solo sulle informazioni personali.
Gentile Lettore del nostro sito web.
Non si deve aver paura dell'informazione, perché una buona informazione è metà del successo- l'informazione è uno dei posti più costosi sul mercato estero, e anche da noi molte aziende le persoe private sanno aprezzalla. Una buona informazione è il successo nella ricerca di un lavoro. Da tanto tempo siamo specializzati in studi informativi.
Nelle pagine seguenti vorremmo proporvi alcuni dei nostri studi, che possiamo trasmettervi tramite contatto con la nostra azienda.
Entrare in contatto scritto con noi, si prega di fornire alcune parole su di te, età, professione, conoscenza delle lingue straniere. Avendo questi dati, forse potremmo aiutarci a ottenere informazioni specifiche sul lavoro. Al momento del contatto, specifica a quale offerta a te ti interessa, permettera evitare in compresioni nell'invio di uno dei nostri studi.